Pokyny

English Polski Slovensko

Z Evangelia podle sv. Jana (3, 1 – 21)

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."

O projektu

Nikodémova noc je pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti.

Adorace probíhá:

  • v katolických kostelech,
  • v tichu,
  • ve tmě,
  • za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.

"Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.

Spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit tiché adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem. Pokud je to možné, začíná "Nikodémova noc" mší svatou.

Důležitým prvkem "Nikodémových nocí" je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.

K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.

Frekvenci, den konání "Nikodémovy noci" a délku trvání adorace si jednotlivé farnosti, které "Nikodémovu noc" pořádají, volí tak, aby to co nejlépe vyhovovalo místním podmínkám.

Aktuální seznam kostelů, ve kterých se v současné době "Nikodémova noc" koná, a další potřebné informace naleznete v záložce Kdy a kde.

Pokyny pro osvětlení během "Nikodémových nocí"

Osvětlení monstrance by mělo být přizpůsobeno (pomocí adekvátního počtu svící nebo bodového světla) velikosti kostela, aby se světlem zdůraznila přítomnost Pána Ježíše, ale přitom nebyla narušena intimita, kterou vytváří tma.

Osvětlení kněze (zpovědnice, místnost k rozhovoru atd.) by mělo být dostatečné k tomu, aby bylo možné kněze najít, ale svou intenzitou by nemělo narušovat temnotu v kostele. Měl by se brát ohled na všechny, kteří případně přijdou za knězem a kterým může šero pomoci najít odvahu k setkání při zachování určité anonymity.

Osvětlení interiéru kostela by mělo byt přizpůsobeno tak, aby zbytečně nenarušovalo tmu. Adorace během "Nikodémových nocí" není myšlena jako obvyklá adorace (během které si lidé třeba čtou duchovní četbu nebo dělají poznámky, a k tomu potřebují světlo), tma je jejím důležitým prvkem, a proto by měla být "chráněna".

Osvětlení vchodu do kostela by mělo být dostatečné, aby byla zachována bezpečnost, ale nemělo by být intenzivní (je možné např. rozsvítit před kostelem a k tomu malé světlo v předsíni kostela).

Služba u vchodu do kostela může být dobrým způsobem, jak pomoci návštěvníkům, zvláště v případě větších kostelů. Je možné, třeba pomocí svíčky, označit místo, kde lze získat informace. Je ale potřeba dávat pozor, aby člověk, který bude tuto službu plnit, zachoval diskrétnost (nestál stále u dveří, neoslovoval lidi, ale pomáhal jim, když se sami zeptají).

Reklamní záložky

Náhled záložky - Nikodémova nocVyužijte možnosti, jak lidi ve své farnosti a okolí seznámit s "Nikodémovou nocí"!

"Nikodémova noc" dává příležitost oslovit ve farnosti a okolí nejen ty, kteří pravidelně chodí do kostela, ale také širší veřejnost. Při tom mohou pomoci reklamní záložky, které jsme připravili. Na zadní straně záložky je možné umístit razítko s informacemi o místě, době a čase konání "Nikodémovy noci" ve vašem kostele a poté záložky rozdat ve vaší farnosti a okolí (třeba osobně prostřednictvím spolupracovníků ve farnosti nebo do poštovních schránek).

Jako motivaci a pomoc všem, kdo přemýšlí nad uspořádáním "Nikodémovy noci" ve své farnosti, jsme zatím schopni nabídnout záložky zdarma.

Pokud máte o záložky a tuto formu reklamy zájem, kontaktujte nás. 

Jak přihlásit farnost
do projektu NN?

V případě, že jste pověřená osoba a máte zájem o konání Nikodémovy noci ve Vašem kostele, vytvořte si prosím účet zde. Po přihlášení k vašemu účtu budete moci přidat program Nikodémovy noci konaný ve Vašem kostele. Po ověření bude Váš program uveřejněn v seznamu. Pomocí tohoto účtu můžete Vámi zadaný program později kdykoliv upravit.